ประวัติผู้พัฒนา
ครูวาสนา
ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา เเสงศรี
ตำเเหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ที่ทำงาน :
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สพม. เขต 4

E-mail : wassana.na@skp.ac.th
ติดต่อ : 0

 
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2556 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

พ.ศ.2551 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชา การศึกษา โปรแกรมวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พ.ศ.2549 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


พ.ศ.2545 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม


1


Last modified: Saturday, 5 October 2019, 01:10 PM