รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทเรียนบนเว็บช่วยสอน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

บทเรียนบนเว็บช่วยสอน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง30205) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม มีทั้งหมด 5 เรื่องย่อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี มีทั้งหมด 7 เรื่องย่อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โครงงานบูรณาการ มีทั้งหมด 3 เรื่องย่อย

ขั้นตอนในการศึกษาบทเรียนบนเว็บช่วยสอน ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนศึกษา โครงการสอนและการวัดผลประเมินผล และแผนการสอนระยะยาว ของรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง30205)
2. นักเรียนศึกษา ขั้นตอนการใช้งานบทเรียนบนเว็บช่วยสอนให้เข้าใจ
3. นักเรียนทำการศึกษาบทเรียนบนเว็บช่วยสอน (ดูรายละเอียดวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานบทเรียน) ดังนี้
3.1 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 ให้นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่ จะศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่หน่วยการเรียนรู้ จะแบ่งการเรียนเป็นเรื่องๆ ซึ่งในแต่ละเรื่องจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยก่อนเรียนในแต่ละครั้ง
3.3 นักเรียนศึกษาใบความรู้ วิดีโอ และทำใบงาน ในแต่ละเรื่องย่อ
3.4 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเรื่องย่อยของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3.5 นักเรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียน ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
4. นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนบนเว็บช่วยสอน
5.
นักเรียนสามารถดูคะแนนผลการเรียนได้จาก บล็อก การจัดการระบบ เมนู คะแนนทั้งหมด

หมายเหตุ
บทเรียนบนเว็บช่วยสอนนี้จะอนุญาตให้บุคคลที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้เท่านั้น ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกจะสามารถดูเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้เท่านั้น หากต้องการทำแบบทดสอบต่างๆ กรุณาสมัครสมาชิกก่อนค่ะ

1